استخراج خمرهای باستانی ماسه سنگ آرکوز برای معماری و مجسمه سازی بنای تاریخی