کنترل موجودی در معدن و صنعت فرآوری مواد معدنی جامد