گزارش خبری مبنی بر اینکه آیا شرکت های معدنی از آنها غفلت می کنند