چرا بار روی سنگدانه در تست مقاومت خرد کردن تن نگه داشته می شود