در میان سرمایه گذاری های معدنی، اما دلالان، جای خالی بیشتر از جوایز است