کارخانه سیمان بهاراتی جدید ساخته شده در نزدیکی تنور