شماره موبایل صاحبان سنگ شکن منطقه کلام در بخش معدن