خدمات تعمیراتی که تکیه گاه های سقف بلند دیوار را تقویت و بازسازی می کند